Al habib alwi almaliki

Al-Sayyid Muhammad al-Hasan bin Alawi bin Abbas bin Abd al-Aziz al-Maliki (1947 – 2004) adalah seorang Sunni Islam terkenal Scholar dan Guru sufi dari Arab Saudi. Ia dilahirkan di Mekkah dari keluarga ulama terkenal yang, seperti dirinya, diajarkan di Masjidilharam. Keluarga Maliki merupakan salah satu keluarga yang paling dihormati di Makkah dan telah menghasilkan ulama besar, yang telah mengajar di Masjidil Haram Mekkah selama berabad-abad. Dengan instruksi ayahnya, ia juga mempelajari dan menguasai berbagai ilmu-ilmu Islam tradisional Aqidah, Tafsir, Hadis, Fiqh, Usul al-fiqh, Mustalah, nahw, dll di kaki ulama besar lainnya Mekah, serta Madinah, semuanya diberikan kepadanya penuh Ijazah (sertifikasi) untuk mengajarkan ilmu ini kepada orang lain. Beberapa ulama dari siapa ia memperoleh ijazahs dan rantai penularan dari meliputi: y Shaikh Muhammad Zakar, Shaikh Ahmad Mashhur Al-Haddad, Syaikh Hasanain Makhlouf, Syekh Hasan bin Mohammed Al Mashat, Syaikh Mufti Mustafa Raza Khan Barelwi, Syekh Abu Wafa Afghani Hyderabadi, Syaikh Muhammad Khaleel Tayba, Moulana Dya al-Din Madani al-Qadiri Rizvi, Al-Habib Abdul Qader Al maupun ulama mereka lainnya, Syekh Saleh bin Mohammed Al Jafari, Al-Habib Ahmed Mashur al-Haddad dan banyak lainnya dari setiap Bagian dari Dunia .
Pada usia 15, Sayyid sudah mengajar kitab Hadis dan Fiqh di Haram Makkah ke sesama siswa, oleh perintah guru-gurunya.

Setelah menyelesaikan pendidikan tradisional di kampung halamannya di Mekah, dia dikirim oleh ayahnya untuk belajar di Universitas Al-Azhar Mesir terhormat.

Dia menerima gelar Ph.D. dari Azhar pada usia 25, membuatnya pertama dan termuda Saudi untuk mendapatkan gelar Ph.D. dari sana.

tesis-Nya di Hadis dinilai sangat baik dan sangat dipuji oleh para Ulama terkemuka dari Azhar pada waktu itu, seperti Imam Abu-Zahrah.

Lima dari leluhur Sayyid itu telah menjadi imam Maliki di Haram Makkah. Kakeknya, al-Sayyid Abbas al-Maliki adalah Mufti dan Qadhi Makkah dan Imam dan Khatib dari Haram. Dia memegang posisi ini selama Ottoman waktu lalu Hashimiah, dan terus memegang setelah Kerajaan Saudi didirikan juga. Raja akhir Abd-al-Aziz bin Sa `ud sangat menghormati dia.

Ayahnya, al-Sayyid Alawi al-Maliki dianggap salah satu yang terbesar Ulama dari Makkah pada abad sebelumnya. Dia mengajarkan berbagai ilmu-ilmu Islam tradisional di Masjidil Haram Mekkah selama hampir 40 tahun.

Ratusan siswa dari seluruh dunia Islam manfaat dari pelajaran di Haram dan banyak memegang posisi keagamaan kunci di tanah mereka hari ini.

Faisal Raja Arab Saudi tidak akan membuat keputusan pada Makkah tanpa konsultasi al-Sayyid Alawi.

Dia meninggal pada tahun 2004 dan pemakamannya merupakan yang terbesar di Makkah dalam 100 tahun. Selama tiga hari berikutnya setelah kematiannya, stasiun radio lokal Saudi memainkan Al-Qur’an saja. Ini adalah sesuatu yang dilakukan hanya untuk dirinya.

Sayyid Abbas juga seorang ulama belajar tetapi lebih dikenal untuk suara yang indah dan sebagai qari Qasidah paling atas Arab Saudi.

Pengajaran-Nya Karir

Para Sayyid, seperti semua Shaykhs tradisional, dan seperti nenek moyangnya sebelum dia, mengajar sejumlah siswa di rumah sendiri, memberikan mereka dengan makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, buku dan segala sesuatu yang mereka butuhkan. Sebagai imbalannya, mereka hanya diwajibkan untuk mengikuti aturan dan etiket mahasiswa pengetahuan suci. Siswa-siswa ini biasanya tinggal dengan dia selama bertahun-tahun, mempelajari berbagai cabang pengetahuan Islam, kemudian kembali ke tanah mereka.

Ratusan murid-muridnya telah menjadi sarjana pengetahuan Islam dan spiritualitas di negara mereka sendiri, khususnya Arab Saudi Indonesia, Malaysia, Afrika Selatan, Turki Mesir, Yaman dan Dubai.

Setelah kembali dari Azhar ia adalah seorang profesor ditunjuk Syariah di Umm al-Qura University di Makkah, tempat ia mengajar dari tahun 1970.

Pada tahun 1971, setelah kematian ayahnya, para ulama Makkah memintanya untuk menerima posisi ayahnya sebagai guru di Haram, yang ia lakukan. Dengan demikian, ia duduk di kursi dari yang keluarganya telah mengajar selama lebih dari satu abad.

Dia juga mengajar di Masjidil Haram Madinah sesekali. pelajaran nya adalah pelajaran dihadiri terbesar dalam Dua Harams.

Pada awal tahun delapan puluhan, dia melepaskan posisi mengajar di Umm al-Qura University dan juga sebagai ketua leluhurnya pengajaran dalam Haram, karena fatwa dari beberapa ulama dari sekte Wahhabi, yang menganggap kehadirannya sebagai ancaman bagi ideologi mereka dan otoritas.

Sejak itu hingga kematiannya, ia mengajar buku besar Hadis, Fiqh, Tafsir dan Tasawwuf di rumahnya dan masjid di jalan al-Maliki di distrik Rusayfah Mekkah, dan pelajaran publik, antara Maghrib dan Isha’a, adalah dihadiri oleh tidak kurang dari 500 orang setiap hari. Banyak siswa dari Universitas digunakan untuk menghadiri pelajaran di malam hari. Bahkan malam sebelum dia meninggal, pelajarannya dengan baik-dihadiri. Bahkan saat ini Anak-Nya Al Sayyid Ahmed Bin Muhammad Bin Alawi Al Maliki Melaksanakan Bapa-Nya mengajar Ketua dan memberikan pelajaran di sana Home Rusafyah Kecamatan Makkah Al Mukkaramah.

Sayyid Muhammad Alawi al-Maliki sangat dihormati oleh pemerintah Saudi dan sering berkonsultasi oleh Raja sendiri urusan penting. Ia juga dinominasikan sebagai hakim kepala di kompetisi (Al-Quran membaca) internasional Qira’it di Mekah selama tiga tahun berturut-turut.

Tulisan Nya

Tersebut Sayyid adalah seorang penulis yang produktif dan telah menghasilkan hampir seratus buku. Ia telah menulis pada berbagai karya keagamaan, hukum, sosial dan sejarah dan banyak topik bukunya dianggap pada subjek dan diresepkan buku teks di lembaga-lembaga Islam di seluruh dunia. Menurut salah seorang muridnya, Syaikh Muhammad Fuad Kamaludin, seorang sarjana Muslim dari Malaysia, Dr Muhammad Alawi al-Maliki dapat menulis sebuah buku 150 halaman hanya dalam satu malam.

Dipilih bekerja pada berbagai subjek

Aqidah

Mafahim Yajib `Tusahhah sebuah

Manhaj fi Fahm al-Salaf al-Nusus

Al-Tahzir min al-takfir

Huwa Allah

Qul Hazihi Sabeeli

Syarah `aqidat al-` Awam

Tafsir

Zubdat al-Itqan fi `Ulum al-Qur’an

Wa Huwa bi al-Ufuq al-`A’la

Al-Qawa `fi al-Asasiyyah id` Ulum al-Quran

Hawl Khasa’is al-Quran

Hadis

Al-Manhal al-Latif fi Usul al-Hadits al-Sharif

Al-Qawa `fi al-Asasiyyah id` Mustalah Ilm al-Hadits

Fadl al-Muwatta wa Inayat al-Islamiyyah bihi al-Ummah

Anwar al-Masalik bayn fi al-Muqaranah Riwayat al-Muwatta lil-Imam Malik

Sirah

Muhammad (Sall Allahu `alayhi wa Sallam) al-Insan al-Kamil

Tarikh al-Hawadith wa al-ahwal al-Nabawiyyah

`Urf al-T ‘arif bi al-Maulid al-Sharif

Al-Anwar al-Bahiyyah fi Isra wa Khayr al-Bariyyah M’iraj

Al-Zakha’ir al-Muhammadiyyah

Zikriyat wa Munasabat

Al-Bushra fi Manaqib al-Sayyidah Khadijah al-Kubra

Usul

Al-Qawa `id al-Asasiyyah fi Usul al-Fiqh

Syarah Manzumat Waraqat fi al-Usul al-Fiqh

Mafhum al-Tatawwur wa al-Tajdid fi al-Shari `ah al-Islamiyyah

Fiqih

Al-Risalah al-Islamiyyah wa Kamaluha Khuluduha wa `Alamiyyatuha

Allahumma Labbayk Labbayk

Al-Ziyarah al-Nabawiyyah bayn al-Shar `iyyah wa al-Bid` iyyah

Ziyarat Khayr al-Fu’ad bi Shifa ‘al-`Ibad

Hawl al-Zikra al-Ihtifal bi Maulid al-Nabawi al-Sharif

Al-Madh al-Nabawi bayn al-Ghuluww wa al-Ijhaf

Tasawwuf / Sufisme

Shawariq al-Anwar min Ad `iyat al-Sadah al-Akhyar

Abwab al-Faraj

Al-Mukhtar min Kalam al-Akhyar

Al-Husun al-Mani `ah

Bermacam-macam

Fi Rihab al-Bayt al-Haram (Sejarah Makkah)

Al-Mustashriqun Bayn al-Insaf wa al-`Asabiyyah (Studi Orientalisme)

Nazrat al-Islam ila al-Riyadah (Olahraga dalam Islam)

Al-Qudwah al-Hasanah fi Manhaj al-Da `wah ila Allah (Metode dakwah)

La ma `Aynun Ra’at (Deskripsi surga)

Nizam al-Usrah fi al-Islam (Islam dan Keluarga)

Al-Muslimun Bayn al-Waqi `wa al-Tajribah (Muslim Kontemporer dunia)

Kashf al-Ghumma (Kebajikan dari membantu sesama muslim)

Al-Dawah al-Islahiyyah (Call untuk Reformasi)

Fi Sabil al-Huda wa al-Rashad (Koleksi pidato)

Sharaf al-Ummah al-Islamiyyah (Superioritas umat Islam)

Usul al-Tarbiyah al-Nabawiyyah (Nabi metode pendidikan)

Nur al-Nibras fi Asanid al-Sayyid Abbas al-Jadd (Set Ijazahs Kakek)

Al-`Uqud al-Lu’luiyyah fi al-Asanid al-Alawiyyah (Set ayah Ijazahs)

Al-Tali ‘al-Sa `id al-Muntakhab min al-wa al-Asanid Musalsalat (Set of Ijazahs)

Al-`IQD al-Farid al-Mukhtasar min al-Asanid al-Athbah wa (Set of Ijazahs)

Ini adalah daftar yang dipilih dari karya Sayyid belajar telah menulis dan diterbitkan. Ada banyak publikasi lain yang tidak disebutkan dan banyak karya yang masih akan diterbitkan.

Banyak dari karya Sayyid ini telah diterjemahkan ke dalam bahasa asing termasuk bahasa Inggris dan Urdu.

Kegiatan Lainnya

Sedangkan Salafisme (dikenal beberapa orang sebagai Wahhabisme) adalah cabang resmi dari Islam di Arab Saudi, al-Maliki dipatuhi tradisionalis Islam, mengikuti sekolah hukum Islam Maliki, dan adalah seorang guru terkenal tasawuf. Karena perbedaan ini dengan pembentukan Wahabi agama, al-Maliki dituduh bid’ah, dilarang dari khotbah di Masjid Suci, telah paspornya dicabut, dan telah ditangkap. Nya Terkenal Mahasiswa Sertakan Al-Sayyid Putra nya Ahmed Bin Muhammad Bin Alawi Al Maliki yang masih mengajar di Residence Keluarga di Makkah Sehari-hari dan Al-Sayyid Abduallah Fadaaq Terkenal Saudi Sunni lain Cendekia Berbasis di Jeddah yang juga mengajar di Residence di Jeddah dan lainnya Terkenal Scholar mencakup Al Habib Ali Al Jifri yang merupakan salah satu Islam Paling Populer Personalities pada Saluran Timur Tengah dan merupakan Scholar Besar dan Master Sufi dari Tarekat Alawi Ba tasawuf dan menjalankan Islam Universitas Dar Al Mustafa di Tarim, Yaman dan juga menjalankan Pusat Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Institut Terkenal Tabah Kajian Islam di Abu Dhabi, UAE. dan lain Terkenal Mahasiswa Al Habib Umar Bin Hafeez lain Terkenal Islam Cendekia dan Master Sufi Tarekat Alawi Ba Sufisme

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: